Disclaimer / Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Battery Control Europe B.V. Deze Algemene voorwaarden zijn van de besloten vennootschap Battery Control Europe B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75989549 en gevestigd aan de Oostermeentherand 2a, 8332 JZ te Steenwijk.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. Aanbod: een vrijblijvend schriftelijk of mondeling aanbod van Battery Control Europe aan Koper betreffende de verkoop en levering van Producten door Battery Control Europe aan Koper;
b. Battery Control Europe: de verkoper die Producten aan Koper verkoopt en levert;
c. Koper: de natuurlijke persoon (zijnde consument), de natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Battery Control Europe een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Battery Control Europe in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst.
d. Overeenkomst: iedere (koop)overeenkomst die tussen Battery Control Europe en Koper tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
e. Producten: alle zaken, waaronder mede begrepen (digitale) documentatie, tekeningen, gebruikershandleiding en toebehoren die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
f. Partijen: Battery Control Europe en Koper gezamenlijk;
g. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
h. Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, raadplegen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
i. Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben;
j. Data-lek: een inbreuk op de beveiliging die abusievelijk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
k. Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Behoudens en voor zover schriftelijk door Partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder Aanbod van Battery Control Europe, iedere Overeenkomst tussen Battery Control Europe en een Koper en op alle handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Partijen.
2. De inschakeling van derden door Battery Control Europe laat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet.
3. Battery Control Europe behoudt zich te allen tijde het recht voor van de in de deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de algemene (inkoop)voorwaarden van Koper van toepassing zijn en/of deze algemene voorwaarden door Koper terzijde worden gesteld, zullen slechts die clausules in genoemde algemene (inkoop)voorwaarden van Koper van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met deze algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen waarbij Battery Control Europe verplichtingen aangaat of instemt met een lagere koopprijs, geldt niet als tussen Partijen overeengekomen, zolang zij niet door Battery Control Europe schriftelijk zijn bevestigd en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Indien een dergelijke afwijking of aanvulling door Verkoper wordt gedoogd, zal dan geen precedentwerking hebben en kan Koper daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Battery Control Europe gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. Battery Control Europe is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 10 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan.
3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Battery Control Europe niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Battery Control Europe kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het aangeboden Product.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Battery Control Europe niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of het Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
5. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand (1) na ondertekening van een Overeenkomst dan wel (2) na een schriftelijke orderbevestiging van Battery Control Europe aan Koper van een door Koper geplaatste order of (3) door geheel of gedeeltelijk uitvoering te geven aan een order.
2. Indien Koper een Aanbod van Battery Control Europe langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Battery Control Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Battery Control Europe is bevestigd, kan Koper de Overeenkomst nog ontbinden.
3. Battery Control Europe heeft het recht om zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen, evenals van al die feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Battery Control Europe op grond van dit onderzoek goede grond heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd de order te weigeren of aan de uitvoering van de order bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Battery Control Europe daaraan niet gebonden.
5. Battery Control Europe is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een natuurlijke persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Battery Control Europe zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Battery Control Europe het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Battery Control Europe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Battery Control Europe worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Battery Control Europe zijn verstrekt, heeft Battery Control Europe het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Battery Control Europe niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Battery Control Europe, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

Artikel 6 Levertijd, levering en risico-overgang
1. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Overschrijding door Battery Control Europe van een overeengekomen (op)leveringstermijn geven Koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Koper dient Battery Control Europe schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Battery Control Europe wordt vertraagd doordat Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd en/of door Koper onvoldoende medewerking verleent en/of doordat een overeengekomen (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Battery Control Europe en/of door andere omstandigheden welke buiten de macht van Battery Control Europe liggen, heeft Battery Control Europe recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Battery Control Europe gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
4. Indien de Producten worden bezorgd door Battery Control Europe of een externe vervoerder is Battery Control Europe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien Battery Control Europe gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Battery Control Europe ter beschikking heeft gesteld.
6. Battery Control Europe is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Battery Control Europe is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf door koper aangewezen en aan Battery Control Europe bekendgemaakte derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Herroepingsrecht
1. In het geval Koper een consument is en de koop op afstand (via internet, telefoon, fax en/of post) tot stand is gekomen, heeft Koper gedurende 14 (zegge: veertien) dagen het recht zonder opgave van redenen de Overeenkomst te ontbinden. Battery Control Europe mag Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde herroepingsperiode gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen.
3. Koper wordt op zijn herroepingsrecht gewezen in de Opdrachtbevestiging. Het modelformulier voor herroepingsrecht is via de Opdrachtbevestiging te downloaden in PDF-formaat en tevens op te vragen via info@battery-control.com.
4. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Koper zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat Koper het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen. Het aanbrengen van veranderingen door Koper en/of derden aan het Product leidt tot verval van het herroepingsrecht van Koper.
5. Wil Koper gebruiken maken van zijn herroepingsrecht, dan dient Koper dat uitdrukkelijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de termijn ingevolge lid 2 van dit artikel is aangevangen aan Battery Control Europe kenbaar te maken.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefeningen van het herroepingsrecht ligt bij Koper.
7. Nadat Koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient Koper het Product met alle daarbij geleverde toebehoren binnen 14 (zegge: veertien) dagen naar Battery Control Europe terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.
8. Koper kan ook, zonder eerst Battery Control Europe ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het Product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, terugsturen naar Verkoper. In een dergelijk geval dient Koper het “Modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnig verklaring waaruit blijkt dat Koper een beroep doet op zijn herroepingsrecht, bij te voegen bij de retourzending.
9. Indien koper langs elektronische weg aan Battery Control Europe kenbaar heeft gemaakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Battery Control Europe na ontvangst van deze melding Koper een ontvangstbevestiging.
10. Is het door Koper aan Battery Control Europe geretourneerde Product beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Battery Control Europe overeenkomstig lid 13 van dit artikel aan Koper terugbetaalt.
11. Indien Koper de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van Koper.
12. Het risico van de retourzending rust bij Koper. Koper dient de retourzending voldoende te frankeren. Niet voldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
13. Battery Control Europe zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen14 (zegge: veertien) dagen nadat Koper een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van het Product) restitueren. Tenzij Battery Control Europe het Product zelf afhaalt, mag zij wachten met de restitutie totdat zij het Product heeft ontvangen of tot Koper aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Indien Koper een deel van de bestelling wel houdt, dan worden de verzendkosten voor het toesturen van het Product niet aan Koper terugbetaald.
14. Battery Control Europe gebruikt voor terugbetalen hetzelfde betaalmiddel dat Koper heeft gebruikt, tenzij Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Koper.
15. Als Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende – met de ontbonden Overeenkomst verbonden – Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 Conformiteit en reclamaties
1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden. Battery Control Europe erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Battery Control Europe te worden gemeld op info@battery-control.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 10 kalenderdagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
4. De schriftelijke ingebrekestelling aangaande de in lid 3 van dit artikel genoemde gebreken, dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Battery Control Europe in staat is adequaat te reageren. Indien ingevolge lid 3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Battery Control Europe op de wijze zoals door Battery Control Europe aangegeven.
5. Niet tijdig ingediende klachten kan tot verval van alle aansprakelijkheid van Battery Control Europe leiden.
6. Indien Koper het gebrekkige Product aan Battery Control Europe wenst te retourneren, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking op haar locatie ter beschikking stellen aan Battery Control Europe, conform de retourinstructies van Battery Control Europe. Battery Control Europe zal vervolgens zorgdragen voor het retourneren van de Producten.
7. Battery Control Europe is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
8. Indien Koper haar reclame- en/of retourrecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Battery Control Europe te wijten is, zal Battery Control Europe na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Battery Control Europe.

Artikel 9 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Battery Control Europe geen invloed heeft, kan Battery Control Europe deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
5. Indien na de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaa(t)(n), ook al geschiedt dit als gevolg van voorziene omstandigheden, is Battery Control Europe gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegd daartoe ingevolge de wet.
6. Indien de Overeenkomst is gesloten met een Koper, zijnde een consument, zijn prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst slechts toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regeling of bepalingen.
7. Alle in het Aanbod genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Battery Control Europe geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Battery Control Europe niet verplicht het Product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid
1. Betaling door Koper dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum te geschieden op de door Battery Control Europe aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Battery Control Europe is te allen tijde gerechtigd van Koper te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van de) overeengekomen prijs plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Battery Control Europe onder de Overeenkomst van Koper te vorderen mocht hebben.
3. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het Koper niet toegestaan op een betaling enige korting of inhouding toe te passen.
5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Battery Control Europe gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 (zegge: drie) maanden.
6. Koper, niet zijnde een consument, is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering harerzijds op Battery Control Europe, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar betalingsverplichtingen.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Battery Control Europe op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien op enig moment bij Battery Control Europe gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Koper en/of in het geval Koper bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en zij door Battery Control Europe tenminste éénmaal is aangemaand, is Battery Control Europe gerechtigd, haar verplichtingen (verder) op te schorten, waaronder de verplichtingen uit hoofde van andere Overeenkomst.
9. Battery Control Europe heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Battery Control Europe kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Battery Control Europe kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
10. Indien Koper niet binnen de gestelde betalingstermijn (enig deel van) de overeengekomen prijs betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Alsdan is Battery Control Europe onverminderd haar recht op het opschorten van haar verplichtingen uit hoofde van alle met Koper gesloten Overeenkomsten én het vorderen van nakoming, bevoegd aan Koper met ingang van de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels)rente over het onbetaald gelaten bedrag in rekening te brengen.
11. Indien Koper in verzuim verkeert, is hij bovendien verplicht aan Battery Control Europe alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten waar Battery Control Europe alsdan aanspraak op zal maken bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 500,– vermeerderd met verschotten. Indien Battery Control Europe hogere kosten ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden verhaald.
12. Indien Koper een natuurlijk persoon (zijnde een consument) is, zal Battery Control Europe Koper éénmaal aanschrijven in welk schrijven Battery Control Europe Koper, conform artikel 6:96 lid 6 BW, een nadere betalingstermijn van 14 (zegge: veertien) dagen zal verlenen. Indien Koper ook na het verstrijken van die bij brief gestelde nadere termijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft voldaan, is Koper verplicht aan Battery Control Europe alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte te vergoeden. Deze buitengerechtelijke incassokosten zullen alsdan worden berekend volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
13. Indien door Battery Control Europe, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn, steeds een fataal karakter.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Battery Control Europe geleverde zaken, blijven eigendom van Battery Control Europe totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Battery Control Europe gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren of vervreemden indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
3. Koper verplicht zich op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Battery Control Europe te houden, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal, de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Verkoper te geven én alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten – op eerste verzoek van Verkoper – te verpanden aan Verkoper overeenkomstig artikel 3:329 BW.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Battery Control Europe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. Voor het geval dat Battery Control Europe haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Battery Control Europe of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Battery Control Europe zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
6. Battery Control Europe heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Battery Control Europe. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Battery Control Europe zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk te leveren aan Koper.
7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Battery Control Europe worden vergoed door Koper.

Artikel 12 Garantie
1.Battery Control Europe garandeert dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie gedurende een periode van 12 (zegge: twaalf) maanden na levering.
3. Als Koper constateert dat het door Battery Control Europe ter uitvoering van de Overeenkomst aan Koper geleverde Product niet deugdelijk werkt, is Koper gehouden Battery Control Europe hiervan schriftelijk in kennis te stellen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 leden 3 en 4 van deze voorwaarden.
4. De Producten van Battery Control Europe zijn uitdrukkelijk niet geschikt ter voorkoming van het ontbranden van een batterij. Indien de Battery-box op de juiste wijze wordt gebruikt conform de meegeleverde gebruiksinstructies, zal de Battery-box ervoor zorgen dat de in de Battery-box geplaatste batterij binnen de Battery-box gecontroleerd uitbrandt en schade beperkt aan de omgeving buiten de Battery-box. Indien de Battery-alert op juiste wijze wordt gebruikt conform de meegeleverde gebruiksinstructies, zal de Battery-alert u zo vroeg mogelijk waarschuwen middels het laten horen van een hard signaal van rond de 110 decibel.
5. Battery Control Europe is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als Koper al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.
6. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik, waaronder mede begrepen het bij gebruik niet naleven van de bij de door Battery Control Europe bij het Product meegeleverde gebruikershandleiding;
– niet of onjuist uitvoeren van onderhoud;
– het laten vallen van het Product;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door Koper of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door Koper gebruikte materialen of hulpmiddelen.
Bovendien wordt geen garantie gegeven op:
– een Battery-box en/of Battery-alert waarin en/of waaronder reeds een batterij is ontbrandt. Het Product is alsdan niet langer geschikt om te worden gebruikt.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Battery Control Europe is bevoegd, zonder dat Battery Control Europe tot enige schadevergoeding jegens Koper is gehouden, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien: – Koper zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet volledig nakomt; – na het sluiten van de Overeenkomst Battery Control Europe ter kennis is gekomen met omstandigheden die Battery Control Europe goede grond geven te vrezen dat Koper de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen;    – Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om (een gedeelte van) de overeengekomen koopsom vooruit te betalen dan wel om zekerheid te stellen en deze aanbetaling en/of zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Battery Control Europe bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Battery Control Europe op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Battery Control Europe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Battery Control Europe heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met Koper gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, zonder dat Battery Control Europe tot enige schadevergoeding is gehouden, te ontbinden indien: – sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 15 lid 4 van deze algemene voorwaarden; – aan Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Koper wordt aangevraagd of Koper zelf zijn faillissement aanvraagt, Koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Koper toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
– de onderneming van Koper wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Koper feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;
– er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Koper;
– Koper zijn bedrijf aan derden overdraagt. 5. Battery Control Europe behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien de door Battery Control Europe aan Koper geleverde Producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Battery Control Europe beperkt tot hetgeen in dit artikel van deze algemene voorwaarden is geregeld.
2. Voor de aansprakelijkheid van Battery Control Europe voor door Koper geleden schade uit hoofde van of in verband met een tussen Battery Control Europe en Koper gesloten Overeenkomst(en) geldt, dat: a. Battery Control Europe slechts aansprakelijk is voor directe schade geleden door Koper, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van aan Battery Control Europe toe te rekenen gebreken aan het Product/de Producten, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Battery Control Europe verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn; b. Battery Control Europe niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Battery Control Europe aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Battery Control Europe kan worden toegerekend; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 3. Battery Control Europe is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Battery Control Europe is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Battery Control Europe is evenmin nimmer aansprakelijk voor overige indirecte (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstand schade.
5. Battery Control Europe is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Battery Control Europe levert strikte gebruiksinstructies die door Koper en/of de eindgebruiker nageleefd dienen te worden.
6. Battery Control Europe is niet aansprakelijk voor het ontbranden van een batterij. De Producten zien slechts op het gecontroleerd laten uitbranden van een batterij dan wel het waarschuwen voor het op korte termijn ontbranden van een batterij, indien het Product juist en conform de gebruiksinstructies gebruikt wordt. Koper c.q. eindgebruiker ontvangt de gebruiksinstructies bij elk Product, en kan deze instructies te allen tijde via de website raadplegen.
7. De aansprakelijkheid van Battery Control Europe jegens Koper voor schade als gevolg van en toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende overeengekomen koopprijs ofwel het bedrag dat Verkoper ter zake van de door haar afgesloten (wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering ontvangt.
8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Battery Control Europe vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Battery Control Europe binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
9. De uit dit artikel voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Battery Control Europe.
10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Battery Control Europe, zal Koper Battery Control Europe vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interest, verband houdende met het Product, tenzij Koper redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

Artikel 15 Onuitvoerbaarheid van de Overeenkomst en overmacht
1. Battery Control Europe is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder het in deze algemene voorwaarden genoemde begrip overmacht wordt in elk geval verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, allee van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Battery Control Europe geen invloed kan uitoefenen, waaronder (i) de omstandigheid dat leveranciers van Battery Control Europe niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Battery Control Europe zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) het verloren gaan van te verwerken materialen, , (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Battery Control Europe en (xi) epidemieën en/of pandemieën (waaronder docht niet beperkt tot het COVID19-virus) en alle daarmee samenhangende door de overheid getroffen maatregelen, waardoor Battery Control Europe (tijdelijk) niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.
3. Battery Control Europe heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Battery Control Europe haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Battery Control Europe ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Battery Control Europe gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper, zijnde een natuurlijk persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel zijnde een rechtspersoon, op het moment waarop de zaken het magazijn van Battery Control Europe verlaten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Battery Control Europe berusten bij Battery Control Europe en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Battery Control Europe rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Battery Control Europe. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Battery Control Europe geleverde zaken, dient Battery Control Europe expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Battery Control Europe rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
4. Overtreding van dit artikel heeft tot gevolg dat Koper een direct opeisbare boete van € 30.000,-per overtreding verbeurt vermeerderd met een direct opeisbare boete van € 1.000,- euro per dag voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 18 Verwerking persoonsgegevens
1. Wanneer Battery Control Europe tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal Battery Control Europe de Persoonsgegeven op een behoorlijke en zorgvuldige wijze Verwerker en zich daarbij houdende aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Battery Control Europe informeert Koper binnen 4 (zegge: vier) werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende Autoriteit ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
3. Battery Control Europe verleent medewerking aan een verzoek van Koper ter uitoefening van de rechten van Betrokkene(n) zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, op verbetering, op verwijdering, op bezwaar maken tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
4. Battery Control Europe informeert Koper binnen 4 (zegge: vier) werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
5. Battery Control Europe informeert Koper over het ontdekken van een mogelijk data-lek binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur na het ontdekken ervan. Battery Control Europe zal Koper vervolgens op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen rondom het data-lek.
6. Battery Control Europe zal de volgende informatie verstrekken in geval van een data-lek:
– een gedetailleerde omschrijving van het data-lek;
– type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het data-lek;
– van hoeveel Betrokkenen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het data-lek;
– de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het data-lek te verhelpen;
– de oorzaak van het data-lek;
– de duur van het data-lek en het ontstaansmoment.
7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het data-lek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het data-lek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Battery Control Europe, dan komen de kosten voor rekening van Battery Control Europe.
8. Communicatie over het data-lek zal altijd geschieden in overleg.

Artikel 19 Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Het is Battery Control Europe toegestaan de in enige Overeenkomst met Koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Battery Control Europe worden overgedragen, dient Battery Control Europe Koper hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden.
2. Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst met Battery Control Europe over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Battery Control Europe.

Artikel 20 Wijzigingen en aanvullingen
Battery Control Europe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Battery Control Europe zal Koper daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 21 Toepasselijk recht
1. Op elke Overeenkomst tussen Battery Control Europe en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Battery Control Europe en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Ontdek de 10 handige tips hoe je het beste om kan gaan met een lithium-ion accu. Download onze gratis whitepaper.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Minimaliseer de risico's

Maximaliseer uw veiligheid.

Battery Control Europe staat voor ‘veilig laden zonder toezicht’. Hiermee zeggen wij dat u uw lithium ion E-bike batterij op een veilige wijze kunt laden, waarmee u veiligheid biedt aan uzelf en uw medewerkers en risico’s op gevolgschade beperkt of zelfs voorkomt. Voor alle producten hanteren wij een hoge kwaliteitsnorm en worden via een reproduceerbare testmethode getest.